Vår ledstjärna och miljöpolicy

Ledstjärnan för Feal AB


LEDSTJÄRNA - MILJÖPOLICY

 
 
 
Normalläge-Standardiserat arbetssätt
Vi ska göra likadant varje gång, tills vi har en god anledning att förbättra arbetssättet. Vi arbetar visuellt så att det är lätt att se om något är onormalt.

Rätt från mig
Rätt från mig innebär att vi gör rätt från början. Vi har ändamålsenliga verktyg, instruktioner och använder metoder som helst gör det omöjligt att göra fel. Vi lämnar aldrig ifrån oss en dålig eller tveksam produkt, om maskinen gör fel åtgärdar vi det på en gång innan vi fortsätter produktionen.

Kundorderstyrd produktion
Vi börjar inte producera förrän kunden har ett behov av produkter och vi producerar aldrig för många detaljer.

Kundens behov
Vi måste veta kundens behov när det gäller kvalitet, leveranstid och pris.

Miljö och Säkerhet
Vi ska hela tiden ha en strävan att vår produktion ska ha så liten negativ påverkan på vår hälsa och miljö som det i dagsläget är möjligt.

Vi på FEAL AB, har sedan länge haft som mål att minska miljöpåverkan av vår verksamhet. Vår verksamhet är tillståndspliktig och vi har tillstånd och står under tillsyn av länsstyrelse och kommunal nämnd. För att på ett långsiktigt sätt kunna utveckla vårt företag i enlighet med vår och omvärldens miljökrav och minska den skadliga miljöpåverkan skall vi:
 
 • Ge alla anställda tillräcklig information om företagets miljöpolicy och miljömål samt kunskap så att de har möjlighet att välja en så miljövänlig väg som möjligt i sitt arbete.
 • Upprätthålla en adekvat miljöorganisation baserad på en helhetssyn som omfattande all verksamhet samt ha miljöprogram för att skydda miljön och eftersträva minskade risker och resursutnyttjanden.
 • Arbeta med adekvata miljömål genom kontinuerligt reviderade miljöprogram enligt vår övergripande ambition i policyn.
 • I möjligaste mån välja leverantörer och samarbetspartners utifrån vår egen miljöambition och därmed påverka dessa till låg miljöbelastning.
 • Se lagar och myndighetskrav som ett minimum i vårt miljöarbete.
 • Vi ska tänka långsiktigt och hållbart i alla led genom tillämpning av livscykelperspektivet för att förhindra att miljöpåverkan oavsiktligt flyttas till annan del av livscykeln.

Slöserier
Vi arbetar hela tiden med att upptäcka och minimera slöserier som finns hos oss.
 • Överproduktion -tillverka mer eller tidigare än vad som behövs. Det värsta av slöserierna, eftersom det orsakar flera andra.
 • Väntan –på att något ska hända
 • Överarbete –att göra mer arbete än vad kunden kräverLager –Att lagra mer än vad som är nödvändigt
 • Rörelse –onödiga rörelser när medarbetare utför sina jobb
 • Omarbete –reparationer och omarbete som inte tillför något värde för kund
 • Transporter –onödiga transporter
 • Medarbetarnas outnyttjade kreativitet
Ständiga förbättringar
Vi försöker hela tiden att förbättra oss genom att ta bort slöserier och utmana vårt dagliga arbete för att försöka hitta ett nytt bättre arbetssätt samt att hela tiden förebygga risken för utsläpp av förorening. Vi ska därmed minst uppfylla de krav vi berörs av, samt arbeta aktivt med ständiga förbättringar.

Leverantör
Vi ser till att våra leverantörer vet vilka krav vi har på kvalitet, leveranstid och pris, samt att de vet vilken miljöambition vi har.